Рішення "Про перейменування комунального підприємства Волочиської міської ради"

Рішення ХХ сесії Волочиської міської ради від 6 липня 2022 року №15 -20/2022 "Про перейменування комунального підприємства Волочиської міської ради"

Рішення ХХ сесії Волочиської міської ради від 6 липня 2022 року №15 -20/2022 "Про перейменування комунального підприємства Волочиської міської ради"

Керуючись ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

з метою оптимізації управління комунальним підприємством Волочиської міської ради, враховуючи лист начальника Волочиського комунального підприємства ЖЕК від 23.06.2022 № 133, за рекомендацією постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, комунальної власності громади, енергозбереження та транспортування, міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Перейменувати Волочиське комунальне підприємства житлово – експлуатаційна контора на комунальне підприємство Муніципальну компанію «Житлосервіс» Волочиської міської ради.
 2. Затвердити в новій редакції статут комунального підприємства Муніципальної компанії «Житлосервіс» Волочиської міської ради (додається).
 3. Доручити директору комунального підприємства Муніципальна компанія «Житлосервіс» Волочиської міської ради Сергію ПАЗЮКУ підписати статут у новій редакції та провести державну реєстрацію  відповідно до вимог чинного законодавства України
 4. Встановити, що комунальне підприємство Муніципальна компанія «Житлосервіс» Волочиської міської ради є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов’язків Волочиського комунального підприємства житлово – експлуатаційна контора Волочиської міської ради.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, комунальної власності громади, енергозбереження та транспортування (голова комісії Володимир КАЛЕНЮК) та заступника міського голови Володимира СЕРГІЙЧУКА.

Міський голова Костянтин ЧЕРНИЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення ХХ сесії міської ради Від 06.07.2022 р. №15-20/2022

СТАТУТ
Комунального підприємства Муніципальна компанія «Житлосервіс» Волочиської міської ради (нова редакція)

м. Волочиськ 2022 рік
 1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство Муніципальна компанія «Житлосервіс» Волочиської міської ради (надалі – Підприємство), створено на базі комунальної власності Волочиської територіальної громади.

1.2. Підприємство створено Волочиською міською радою (надалі–Засновник) і входить до сфери управління Волочиської міської ради.

1.3. Підприємство  перейменоване  з  комунального підприємства Волочиське комунальне підприємство житлово – експлуатаційна контора та є правонаступником  усіх  його прав та зобов’язань.

1.4. Засновник Підприємства є Волочиська міська  територіальна громада, в особі Волочиської  міської ради.

1.5. Виконавчий комітет Волочиської міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», законами   України та іншими нормативними актами.

1.7. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп та фірмові бланки із своїм найменуванням.

1.8. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.9. Повна назва Підприємства: Комунальне підприємство Муніципальна компанія «Житлосервіс» Волочиської міської ради

Скорочена назва :КП МК «Житлосервіс» ВМР

Повне найменування англійською мовою:Municipal company «Zhytloservis» of Volochisk City Council

Скорочене найменування англійською мовою:

 MC «Zhytloservis» VCC

1.10. Юридична адреса Підприємства: 31200,Хмельницька обл. Хмельницький район, м.Волочиськ, вул. Музейна, 33а. Код ЄДРПОУ 03356393

1.11. Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.12. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями, в межах належного йому майна, у порядку, передбаченому законодавством.

1.13. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Засновника.

1.14. Підприємство у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Волочиській міській раді та  її виконавчому комітету.

 1. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є:

– здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах з метою отримання прибутків та задоволення на цій основі економічних і соціальних інтересів Власника та членів трудового колективу.

– контроль за забезпеченням належного санітарного стану прибудинкових     територій;

– контроль за дотриманням мешканцями правил користування житловими приміщеннями згідно з чинним законодавством України.

– виконання робіт, надання послуг, здійснення різних видів виробничої діяльності;

– виконання робіт, пов’язаних з управлінням житловим та нежитловим фондом;

–  виконання робіт по збору, сортуванню, вивезенню, захороненню побутових відходів, тощо;

– утримання в належному стані міського сміттєзвалища.

2.2. Основним предметом (видом) діяльності Підприємства є надання житлово-комунальних послуг, зокрема з:

– комплексного обслуговування об’єктів;

– управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

– поводження з побутовими відходами (збирання, сортування, оброблення та видалення  безпечних відходів).

2.3. Додаткові види діяльності :

– забезпечення належного функціонування комунікацій та устаткування житлових будинків, квартир та інших приміщень;

– здійснення контролю за станом та порядком експлуатації інженерних   споруд    та комунікацій;

– монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

– інші будівельно-монтажні роботи ;

– малярні роботи та скління;

– інші роботи з завершення будівництва;

– інші види діяльності з прибирання;

– надання послуг автотранспортом та послуг по вивозу  твердих побутових відходів;

– організація пунктів прийому вторинної сировини;

– обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;

– надання в оренду  й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

– здійснення інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

 Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, патентуванню чи сертифікації, проводиться Підприємством лише після одержання відповідної ліцензії, дозволу, сертифіката чи патенту.

 1. 3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту і інтересам Засновника.

 3.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

 3.3. Статутний капітал підприємства, складає 20707426,02 грн ( Двадцять мільйонів сімсот сім тисяч чотириста двадцять шість гривень 02 коп).

3.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

– майно, передане Підприємству Засновника;

– частина доходів, одержаних Підприємством за результатами господарської діяльності;

– кредити банків;

– цільові кошти виділені з бюджету;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

– амортизаційні відрахування;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.5. Відчуження засобів виробництва, які є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за рішенням Засновника майна у порядку, що встановлений чинним законодавством.

3.6. Підприємство має право здавати в оренду на підставі рішення виконавчого   комітету, відповідно до чинного законодавства, підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, нежитлові приміщення, будівлі, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать або передані йому на праві повного господарського відання, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому Засновником.

3.7. Підприємство може отримувати кредити за погодженням Засновника.

3.8. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передача в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Засновника – органу місцевого самоврядування.

 3.10. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству добровільно або в судовому порядку.

 1. Управління Підприємством

4.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.

4.2. До виключної компетенції Засновника належить:

– визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

– внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;

– визначення форм контролю за діяльністю директора;

– прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;

– надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника;

– вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції міської ради.

4.3. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі   поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна та самоврядування  трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно встановлює штатну чисельність працівників.

4.4. Управління Підприємством здійснює його директор, який працює на      контрактній основі. Призначення та звільнення з посади директора здійснюється міським головою  з подальшим виданням розпорядження.

4.5. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що відповідно до цього Статуту потребують погодження Засновника.

4.6. Директор Підприємства:

– здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю Підприємства;

– несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, відповідно до чинного законодавства України;

– діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом.

– самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства;

– розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та Статуту;

– укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

– несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

– обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, затверджує    штатний розпис,

– у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників Підприємства;

– залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розмір оплати їх праці;

– затверджує посадові інструкції;

–  вносить зміни  до структури Підприємства за погодженням Засновника,

– вирішує інші питання, віднесенні законодавством, Засновником, Статутом Підприємства  до його компетенції.

 4.7 Рішення соціально-економічних питань, та питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового    колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі.

 Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та  трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Право укладення колективного договору від імені власника надається   директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

 4.9. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

 1. Господарська діяльність Підприємства

  5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

  5.2. Чистий прибуток Підприємства, це кошти залишені після покриття матеріальних  та   прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах в банках, відрахувань відповідних податків та обов’язкових  платежів   до бюджету.

 5.3. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

5.4. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

5.5. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства визначаються у контракті Засновником згідно чинного законодавства.

5.6. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану, про свою фінансово – господарську діяльність у встановленому порядку.

5.7. Підприємство самостійно здійснює матеріально — технічне забезпечення своєї діяльності, якщо інше не встановлено Засновником.

5.8. Підприємство утворює за рахунок прибутку спеціальні (цільових) фонди, призначенні для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю.

5.9. У разі зміни директору Підприємства може проводитися перевірка його фінансово – господарської діяльності в порядку, передбаченого законодавством

5.10. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і   громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів і інших документів цивільно– правового характеру.

5.11. Підприємство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України і за погодженням із Засновником.

5.12. Ціна  на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.13. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.14. Засновник не несе відповідальності, за зобов’язаннями Підприємства за винятком випадків прийняття Засновником на себе відповідних зобов’язань.

5.15. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та  здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

5.16. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізії фінансово – господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5.17. Розподіл прибутку Підприємства, розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Засновника.

 1. Облік і звітність

6.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.

6.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно — правових актів.

 6.3. З метою підтвердження належності ведення обліку та звітності Підприємства,    супроводу його господарської діяльності можуть залучатись  аудиторські та консалтингові компанії.

 6.4. Засновник може встановлювати форми організації та ведення бухгалтерського обліку та звітності. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку і звітності.

 

 1. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Підприємство гарантує діяльність професійної спілки, створеної на підприємстві, забезпечує їх утримання згідно колективного договору та чинного законодавства.

7.3. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці,  відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

7.4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – профспілковим комітетом, члени якого обираються на зборах трудового колективу.

7.5. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

8.Ліквідація. Реорганізація

8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Засновника майна, чи у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником чи за рішенням господарського суду. Порядок і строки проведення ліквідації, також строк для заявлення претензій кредиторами визначаються Засновником. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Кодексом України з процедур банкрутства.

 8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

 8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.5. Уся відповідальність за збитки, нанесені Підприємству в процесі його ліквідації, покладається на ліквідаційну комісію.

 8.6. Активи та усі інші засоби Підприємства після розрахунків з бюджетом, іншими кредиторами передаються Засновника.

 8.7. Ліквідація, реорганізація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

 1. Порядок внесення змін та доповнень до статуту.

 9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Засновника за поданням директора Підприємства.

9.2. Зміни і доповнення до Статуту вважаються чинними з дня державної реєстрації цих змін і доповнень.

Директор комунального підприємства Муніципальна компанія «Житлосервіс» Сергій ПАЗЮК